ONZE SCHOOL

"UW KIND STAAT BIJ ONS CENTRAAL"

Basisschool Kunstrijk

Onze school is gehuisvest in MFC Klarendal aan het Kazerneplein en is onderdeel van Kindcentrum Klarendal, samen met kinderopvang, peuterwerk en bso Beestenboel. De school is een wijkschool; het grootste gedeelte van onze leerlingen woont in Klarendal, ook uit de omliggende wijken komen kinderen naar onze school.

Met ingang van 1 augustus 2019 heeft onze school ongeveer 160 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Met veel aandacht voor ieder kind wordt er gewerkt in kleine groepen en met de nieuwste methoden.
Samen met de ouders en de omgeving werken wij aan de ontwikkeling van de kinderen, niet alleen de contacten met ouders zijn zeer belangrijk, ook de contacten met wijkpartners vinden wij belangrijk.

Omdat kinderen niet alleen op school leren, participeren diverse instanties in het traject Vreedzame School, waarin kinderen niet alleen leren om conflicten op te lossen, doch ook actief bezig zijn met burgerschap. Dit gebeurt middels projecten, thema’s en feesten op school en in de wijk.

Bij de jongste kinderen zetten wij de werkwijze “Kaleidoscoop”van de peuterspeelzalen voort. Kaleidoscoop staat voor actief leren: ervaringsgericht en kindgericht. In en rond de school is veel ruimte om te leren en te spelen. Op een grote speelplaats waar kinderen fijn kunnen spelen.

Wilt u meer weten over onze school?
Bel of stuur ons een bericht via het contactformulier en maak een afspraak om eens langs te komen.
U bent van harte welkom!  

Identiteit

Onze school is een open katholieke school.

Dit betekent voor ons dat we op onze school vanuit een bepaalde sfeer en grondhouding met de kinderen en elkaar werken. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen bij ons op school. Iedereen hoort erbij. Samen met de kinderen, hun ouders en de leerkrachten proberen we van de school een plek te maken waar iedereen graag is en waar iedereen weet: wij horen bij elkaar.

Kunstrijk is een kleinschalige school, met ongeveer 160 leerlingen en 20 teamleden. Ook dat draagt bij aan een heel persoonlijke sfeer. Kinderen, ouders en leerkrachten kennen elkaar goed. Respect voor iedere overtuiging staat voorop. Wij werken, middels projecten, aan waarden en normen, sociaal gedrag, levensbeschouwelijke aspecten en identiteit. We besteden veel aandacht aan o.a. respectvol en zorgzaam met elkaar omgaan, elkaar steunen, opkomen voor een ander, verantwoordelijkheidsgevoel, het besef dat ieder mens bijzonder is.
Methodisch wordt de aandacht voor de identiteit ondersteund door Hemel en Aarde en projecten als Abraham-Ibrahim

Ook besteden we bij ons op school veel aandacht aan het ‘samen vieren’. We vieren de grote christelijke feesten; Kerst en Pasen en ook andere feestelijke momenten worden uitgebreid gevierd. Uiteraard vinden wij het heel belangrijk open te staan voor waardevolle dingen uit andere geloofsovertuigingen en culturen. Onze school is een ‘veelkleurige’ school, waarin kinderen met verschillende achtergronden samen leven en leren.  

Cultuureducatie met kwaliteit

Dansen en muziekles door professionals
Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende culturele achtergronden. Dit maakt onze school interessant en kleurrijk. Juist deze diversiteit leidt tot creativiteit en een rijke sfeer, een mooie omgeving waarin we van elkaar kunnen leren.

Visie op cultuureducatie
Kunst zien we als een bindende factor op onze school. Door aandacht te geven aan kunst gerelateerde werkvormen kunnen we komen tot de kunst van het leren en het leren van kunst. Door middel van dans, muziek en beeldende vorming krijgen de kinderen een kans zich te uiten en verschillen te ervaren en te respecteren. De identiteitsontwikkeling en de ontwikkeling van empathie staan voorop tijdens deze lessen. Zo gaan we samen opzoek naar talenten van kinderen binnen een rijke en creatieve leeromgeving, onderwijs kan tenslotte meer bieden dan enkel rekenen en taal. Hier heb je wel als school iets extra’s voor nodig, gelukkig mogen wij een beroep doen op Kunstbedrijf Arnhem. Het Kunstrijk-team wordt sinds jaren getraind en begeleid in het geven van onze ‘kunst’ vakken door hen.

Kunstrijk is dan ook een Cultuur met Kwaliteit school (CMK-school). Dit houdt in dat we voor een aantal vakgebieden zoals dans en muziek beschikken over vakdocenten, dit is mogelijk dankzij het feit dat wij een CMK- school zijn. (Cultuureducatie met Kwaliteit is een matchingsregeling tussen Rijk en provincies of gemeenten. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie)
  

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.