- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten die zitting hebben voor een periode van twee jaar. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR is een inspraakorgaan. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De publieke tribune mag alleen luisteren of geeft desgevraagd informatie.

Regelmatig bespreekt de MR de algemene gang van zaken in de school. De MR is o.a. bevoegd tot het uitbrengen van advies betreffende veel voorkomende beleidszaken.

Dit is formeel geregeld in het Medezeggenschapsreglement. De MR doet jaarlijks schriftelijk verslag van haar werkzaamheden. Ook is zij verplicht jaarlijks een financieel verslag te overleggen. De verslagen liggen ter inzage.

De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Omdat schoolbestuur Delta vele scholen onder zijn bevoegd gezag heeft is er een GMR in het leven geroepen. Deze GMR bestaat uit afgevaardigden van de Medezeggenschapsraden. Taken van de GMR zijn geregeld in een reglement op de GMR. De GMR is een erg belangrijk orgaan in het geheel. 

Ouderraad (OR)

Dit jaar zullen wij u als ouders wederom benaderen om lid te worden van de ouderraad. Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk voor een school. De ouderraad denkt en organiseert mee bij alle feestelijke activiteiten.

Ouderhulp
Regelmatig wordt de hulp van ouders gevraagd bij verschillende activiteiten binnen onze school. Zonder ouderhulp kunnen vele activiteiten niet georganiseerd worden. Er worden hulpouders gevraagd voor b.v.: schoolkrant, excursies, fietstocht, sportdagen of opknappen van allerlei klusjes. De ouders worden via de leerkracht of de groepsouders gevraagd.

Ouderbijdrage
Voor een aantal activiteiten krijgen wij van de overheid geen vergoeding. Toch vinden wij ze als team erg belangrijk voor het onderwijs- c.q. schoolprogramma. Want wat is het Sinterklaasfeest zonder cadeautje, de Kerst zonder boom, Carnaval zonder limonade, de sportdag zonder limonade en wat snoep, een schoolreisje zonder bus en pretpark en groep 8 zonder schoolkamp.
Daarom vraagt de Ouderraad een keer per jaar uw ouderbijdrage en wordt u er zonodig nog een keer aan herinnerd. Voor het schoolkamp van groep 7 en 8 betalen de kinderen naast de gewone ouderbijdrage nog ongeveer € 50,-- voor reis- en verblijfkosten.

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage voor uw kind zo spoedig mogelijk
Op rekeningnummer: NL90ABNA0243571178 t.n.v. Ouderraad Kunstrijk te Arnhem.

Mocht U in het bezit zijn van de Gelrepas, dan zal de gemeente Arnhem de ouderbijdrage betalen. Wij ontvangen van de Gemeente een overzicht hiervan.

Wilt u contant betalen dan kan dat bij de directie of de administratie, u krijgt dan een ontvangstbewijs voor de ouderbijdrage. Heeft u problemen met betalen dan kunt u contact opnemen met de directie voor een betalingsregeling. Wij hopen de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk te mogen ontvangen, zodat wij deze optimaal in kunnen zetten voor uw kind.

NB. Voor kinderen die tussentijds komen of vertrekken, geldt een andere regeling. U krijgt dan een gespecificeerde rekening van het te betalen of terug te ontvangen bedrag. 

Oudergeleding

  • Dhr. Meyer - Vader Beorn, groep 3a
  • Mw. Röling - Moeder Myrthe, groep 6
  • Mw. Siegers- Moeder Kailani, groep 3a

Teamgeleding

  • Susan Leuverink- Leerkracht groep 5
  • Rudy Spigt - Leerkracht groep 8
  • Monique van der Meijde - Directeur(adviseur)
  • Koen Futselaar - Leerkracht groep 2 (GMR lid) 

Leerlingenraad

Na 2 verkiezingsrondes heeft onze basisschool een Leerlingenraad. Deze vertegenwoordigers vanuit groep 3 tot en met 8 gaan meedenken omtrent zaken over bijvoorbeeld het schoolplein, speelmateriaal voor buiten, veiligheid op het schoonplein, zorgen dat het schoolplein schoon blijft, regels m.b.t. het buitenspelen etc. De leerlingenraad zal onder leiding van Meester Rudy een paar keer per jaar bij elkaar komen op een woensdagmiddag net na school.

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.